äúìååú àì äâãñ »ø äáãåàé áôòéìåú áøöåòú òæä

ÙÚÈÏÂ˙ Ó·ˆÚÈ˙ ÏÁ˘ÈÙ˙ ‰˘Ó„˙ Ó‰¯Â˙ ·„¯ÂÌ ¯ˆÂÚ˙ Úʉ . ÎÂÁÂ˙ ˘Ï ‚„„ ‰Òȯ ‰Ó„·¯È (‰‚„Ò »¯ ‰·„‡È) , ‚„„ 46 ˘Ï ÁËÈ·˙ ‰˘¯ÈÂÔ 401 ˆÂÂ˙È Ò »Ù ÂÒÓ »¯ ˘Ï ÈÁÈ„˙ ȉϠ»Ì ÎÒ ÎÁˆÈ ˜ÈÏÂÓ˯ ‡Ï ¯ˆÂÚ˙ Úʉ , ·ÙÚÈÏÂ˙ ‰ÈÊÂÓ‰ ‰¯‡˘Â‰ Ó‡Ê Ó·ˆÚ ‘ÚÂÙ¯˙ Ȉ˜‰’ .
ˆÈÏÂÌ : ‡È˙È Î‰Ô . ˙‡¯ÈÍ : 20.10.2009 .

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s